x

Frostig Görsel Algılama Testi


Frostig Görsel Algılama Testi

Görsel algı; görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir. Görsel algı sadece iyi görme yeteneği değildir. Bir görsel uyaranın yorumu göz değil beyinde olmaktadır. Görsel algılama hemen her davranışımızda bulunmaktadır. Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler.

Görsel algılama problemleri; belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır. Küçük çocuklarda ise bu durum geometrik şekilleri yapamama, şekil- zemin karıştırma, nesneleri değiştirme ve yönlendirmedeki eksiklerle ortaya çıkar. Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir.

Frostig görsel algı testi de görsel algılamayı saptamaya yönelik dünyada da sıklıkla kullanılan bir performans testidir. 4-8 yaş arasındaki çocuklara uygulanır. Uygulanışı 35-40 dakika sürmektedir. Kalem kağıt testi olup görsel algıyı 5 algısal beceri üzerinden değerlendirir:

-El-Göz Koordinasyonu

-Şekil-Zemin Ayırımı

-Şekil Sabitliği (değişmezliği)

-Mekan-konum algısı (uzaydaki pozisyon)

-Mekan İlişkilerinin Algısı (uzay ilişkileri)

Çocukların görsel algılarını değerlendirmenin yanı sıra; çocuğun ilkokula hazır olup olmadığını ölçen bir olgunluk testidir. Görsel algılama problemi genellikle 3-7 yaşlar arasında görülür. Her sınıfta bu alanda geri kalmış çocuklara rastlanmaktadır. Görsel algılama problemi olan çocukların, öğrenme objeleri ve bunların mekansal ilişkilerini algılama güçlükleri olacaktır. Bu nedenle görsel algı problemlerinin erken dönemde saptanması ve erken müdahale ile kalıcı problemlerin oluşmaması çok önemlidir.

Bu test ile özellikle özgül öğrenme güçlüğü olan çocukların görsel algılamalarını saptamak mümkündür. Test, çocuklardaki görsel algı problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla da kullanılmaktadır. Frostig aynı zamanda görsel algı yeteneğinin geliştirilmesi için uygulanan bir eğitim programıdır. Bu anlamı ile test ve eğitim programı bir bütündür.