x

Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri


Denver II Gelişimsel Tarama Envanteri

Küçük çocuklarda var olan gelişimsel sorunları tespit etmek amacıyla geliştirilmiş, 0-6 yaş arasındaki çocuklara uygulanabilen bir ölçme aracıdır. Çocuğun yaşına uygun birtakım becerilerini değerlendirmek, gelişimsel olarak şüpheli durumları objektif olarak ölçmek ve risk altındaki çocukları izleyebilmek için 116 madde ve 4 alt bölümden oluşan bir gelişim testidir. İnce motor beceriler (tutma, kavrama, sıkma, el-göz koordinasyonu vb.), kaba motor beceriler (yürüme, atlama, zıplama, koşma vb.), dil becerileri (konuşma ile ilgili beceriler) ve kişisel sosyal gelişim becerileri (kendi kendine yetebilme, kendi işini kendi halledebilme, gülme) gibi alanlarda çocuğun yaşına uygun olarak gelişip gelişmediğini değerlendiren geçerli ve güvenilir bir testtir.

Denver II sağlıklı görünümdeki çocuklarda olası gelişimsel sorunları saptamak amacı ile kullanılır. Bu test, adından da anlaşılabileceği üzere bir gelişim tarama testidir; zeka testi olarak görülemez ve uygulanamaz. Çocuğun gelişimi ile ilgili şüphe duyulan durumlarda tanı koymaya yardımcı olmak amacıyla uygulanan bir testtir. Kapsadığı alanlarda çocuğun kendi yaş grubundaki diğer çocuklarla karşılaştırılarak hangi yüzdelik diliminde olduğunu göstermesi açısından diğer birçok gelişimsel tarama testine göre daha işlevseldir. Tanı koymak için tek başına yeterli değildir.

Test öncesinde çocuğun karnının tok olması, uykusunu almış olması, hasta ve yorgun olmaması, aşırı sakinlik veren herhangi bir ilacın etkisi altında olmaması testin uygulanmasını kolaylaştırması ve testten en doğru sonucun alınması bakımından önemlidir. Anne ve babadan bazı bilgiler alındıktan sonra uygulamaya geçilir. Uygulama esnasında test formunda yer alan maddelerden anneye yöneltilmesi gereken sorular anneye yöneltilir ve çocuğun yapması beklenen maddeler ise çocuğa yöneltilir.

Denver II Gelişim Tarama Testinin uygulanabileceği durumlar:

1.Çocuğun zihin, beden ve duygusal gelişiminin yaşına uygun olup olmadığına şüphelenilen durumlarda,

2.Konuşmada gecikme varsa,

3.Algılamakta güçlük çekiyorsa,

4.Davranış bozukluğu varsa,

5.Dikkat eksikliği olduğu düşünülüyorsa,

6.Yaşına uygun olan becerileri gerçekleştirmekte güçlük çekiyorsa,

7.Yürümesi gecikmişse,

8.Öğrenme güçlüğü varsa,

9.Söyleneni yapmakta, komutları algılama ve/veya uygulamada güçlük çekiyorsa,

10.Yaşıtlarıyla ilişkisinde uyum güçlüğü yaşıyorsa,

11.Özgüven eksikliği varsa,

12.Fiziksel gelişimi yaşıtlarından geriyse

bu ve bu gibi durumlarda Denver II Gelişim Tarama Testinin uygulanması mutlaka gereklidir.

Üç temel alanda değerlidir:

  1. a) Sağlıklı gözüken çocukları olası sorunları yönünden taraması,
  2. b) Gelişimsel gerilik olduğundan kuşkulanılan işlevleri nesnel şekilde saptama olanağı vermesi,
  3. c) Riskli bebekleri (örneğin doğum öncesi sorunlar, düşük doğum ağırlıklı ya da erken doğmuş, çoğul gebelikler, ailede gelişimsel sorunu olanlar, yardımcı üreme teknikleri ile doğan bebekler vb.) izlemede kullanılabilmesi.

Çocuklarda gelişme geriliklerinin erken tanınabilmesi için sosyal, zihinsel, konuşma ve hareket gelişiminin belirli aralıklarla değerlendirilmesi gerekir. Bu erken tanı, olabilecek sorunlar için önlem alınmasını ve çocuğun ileriki zamanlarda karşılaşabileceği sorunların erken saptanmasını sağlar. Gelişimsel bozukluklar özellikle bebeklik ve erken çocukluk çağında normal muayenede gözden kaçabilmektedir. Sağlıklı gelişimi olan çocukların yaşamları boyunca 0-6 ay arasında bir kez mutlaka olmak üzere, 12-18 ay arası, 2-3 yaş arası ve 5-6 yaş arasında gelişim testi yaptırmaları önerilir. Eğer ilk değerlendirme sonucu şüpheli ise ya da risk altındaki bir bebekte yapıldıysa görüşme aralıkları sıklaştırılmalıdır.

Envanter, mutlaka uygulama ve değerlendirme için eğitim almış, bu konuda yetki belgesi olan uzmanlar tarafından uygulanmalıdır. Kurumumuzda bu envanteri uygulayan uzmanlarımız bulunmaktadır.